تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

75 دانلود تحقیق: بررسی معماري سازمانی چابک و مشخصات و متدولوژي هاي چابک معماري سازمانیشناسه محصول: 571716
موجود

75 دانلود تحقیق: بررسی معماري سازمانی چابک و مشخصات و متدولوژي هاي چابک معماري سازمانی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

75 دانلود تحقیق: بررسی معماري سازمانی چابک و مشخصات و متدولوژي هاي چابک معماري سازمانی

75 دانلود تحقیق: بررسی معماري سازمانی چابک و مشخصات و متدولوژي هاي چابک معماري سازمانی

75 دانلود تحقیق: بررسی معماري سازمانی چابک و مشخصات و متدولوژي هاي چابک معماري سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فایل:   ورد Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:    304

 

 

فهرست مطالب  

فهرست شکل ها .............. 5

8        فهرست جدول ها ............

9        چکیده .....

فصل اول : معرفی موضوع .........................11

11      مقدمه ..............12 

12      تعریف مساله ...13 

13      اهداف تحقیق ...16 

14      ساختار تحقیق ..18 

15      نتیجه گیري ......18 

فصل دوم : معماري سازمانی چابک ......19  

21      مقدمه 20  

22      چابکی چیست ؟ .............25 

23      بیانیه چابک و بررسی آن .............27 

24      طبقه بندي تغییرات در سازمان ها ..............30 

25      تعریف معماري سازمانی چابک ...32 

26      اصول حاکم بر معماري سازمانی چابک ......33 

27      اهداف معماري سازمانی چابک ...39 

28      معماران چابک 40   29 تیم هاي چابک 45 

210خلاصه و نتیجه گیري....50 

فصل سوم : مشخصات معماري سازمانی چابک .......... 51

 31 مقدمه  ............. 52

32 فرآیند معماري سازمانی چابک و چرخه حیات چابک ..........  53 

33 تجارب عملی چابک ...... 64  

34 چارچوب چابک  ............ 69     

35 انواع معماري سازمانی چابک .......72

36 مشکلات تدوین معماري سازمانی چابک ...73

37 تقسیم بندي سازمان ها براساس چابکی و تلاطم ....... 82 

38خلاصه و نتیجه گیري ....... 85 

فصل چهارم : متدولوژي هاي چابک معماري سازمانی .......... 86 

           41 مقدمه ..............87   

           42 متدولوژي چیست ؟ .....89 

           43 بررسی متدولوژي هاي سنتی معماري سازمانی ......91 

                     431 متدولوژي مهندسی اطلاعات ..94 

                     432 متدولوژي BSP ........99 

                     433 متدولوژي اوراکل Case Method .........104

                     434 متدولوژي YSM ......108

                     435 متدولوژي معماري اطلاعات .110 

                     436 متدولوژي RAD/JAD .............113   437 متدولوژي EAP ........115

           44 مشکلات متدولوژي هاي سنتی معماري سازمانی  ...............118 

           45 طبقه بندي متدولوژي ها ............120 

           46 روش هاي چابک  معماري سازمانی .........126 

461 معماري سازمانی چابک مبتنی بر Scrum ........127 

462 معماري سازمانی چابک مبتنی بر سرویس  ...130 

463 معماري سازمانی چابک مبتنی بر مدلسازي چابک  ....132 

           47خلاصه و نتیجه گیري ...135 

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات .......... 136 

51 خلاصه تحقیق 137 

52 محدودیت هاي تحقیق 138

53 نتایج تحقیق ...138

54 پیشنهادات براي تحقیقات آینده ...............139 

 

پیوست 1 : تحلیل آماري ......... 142 

پیوست 2 : مطالعه موردي ....... 158 

منابع و مآخذ و مراجع . 178 

 

 

 

فهرست شکل ها

منبع   صفحه  عنوان  شماره 

            23    چابکی ، شکل تکامل یافته ترسایر صفات کیفی می باشد .             12

منابع متفرقه       35    معماري سازمانی چابک تکاملی و براساس مولفه هاي قابل استفاده مجدد استوار است.       22

  [I7 , I11]     36    انواع ارتباط و تعامل بین افراد      32

منابع متفرقه       37    با گذشت زمان پیچیدگی و تغییرات پیش بینی نشده افزایش می یابد .       42

  [I9]    42    ارتباط میان نقش ، فرد و پست سازمانی در معماري سازمانی چابک           52

  [I7 , I11]     43    تیم معماري چابک به شکل تکاملی درطول زمان حرکت می کند .            62

منابع متفرقه       44    یک معمار چابک مرتبا درسه وضعیت عمل ، تطبیق پذیري و ارزیابی می باشد .    72

  [I9] , [T3] *          48    تیم معماري سازمانی چابک  معمارارشد بیشتر برروي همکاري  و مشارکت تکیه دارد.         82

  [I9] , [T3] *          49    تیم معماري سازمانی کلاسیک  معمارارشد بیشتر برروي دستور صادر کردن تاکیددارد.      92

  [I7 , I11]     54    تاریخچه فرآیندهاي یکپارچه       13

  [I7 , I11]     54    فازهاي معماري سازمانی چابک              23

  [I18]           55    سیر تکاملی با استفاده از ترخیص و چرخه           33

  [I18]           56    روز ، ترخیص و چرخه              43

  [I7 , I11]     56    هرترخیص از چند تکرار تشکیل یافته است .        53

  [I7 , I11]     57    چرخه حیات فرآیند معماري سازمانی چابک        63

                                                

 

  [I7 , I11]     60    فرآیند تست تکرارها در معماري سازمانی چابک    73

  [I7 , I11]     61    چرخه حیات فرآیند یکپارچه سازمانی (EUP)    83

  [I7 , I11]     67    پشته مدیریت چابک  نیازمندي هاي کاربران        93

  [I24]           70    چارچوب چابک هر سلول توسط تجارب عملی چابک مناسب پرمی شود.              103

            74    هرچه در سازمانی تلاطم و نامعلومی بیشتر باشد ضرورت استفاده از معماري سازمانی چابک افزایش می یابد .              113

  [B5]   77    با گذشت زمان و با افزایش درخواست هاي تغییر از میزان چابکی یک فرآیند کاسته می شود            123

  [P3]   77    چارچوب اندازه گیري میزان چابکی سازمان         133

            82    تقسیم بندي سازمان ها براساس میزان چابکی سازمان و میزان تلاطم درسازمان       143

  [I19]           83    ویژگی هاي یک سازمان دانش محور        153

  [I10]           88    چرخه حیات فرآیندهاي موجود در سازمان          14

 [B13]*         95    چرخه حیات در IE       24

  [I26] *        101  چرخه حیات در BSP              34

  [I26] *        102  استراتژي سازمان و BSP           44

  [B14] *       106  Case Method  چرخه حیات   54

  [I25]           111  چرخه حیات IA            64

  [I25]           112  لایه هاي IA       74

  [B12 , B13] *       115  مقایسه EAP با چارچوب زکمن             84

  [B12 , B13] *       116  مراحل اصلی EAP        94

  [I9]*           128  فرآیند معماري سازمانی چابک مبتنی بر Scrum             104

  [I9]    129  یک Sprint دو وضعیت کلی دارد : وضعیت اجرا و وضعیت برنامه ریزي    114

  [B5]   131  توسعه سیستم هاي کاربردي بر اساس سرویس در معماري سرویس گرا      124

  [I7 , I11]     133  چرخه حیات معماري سازمانی چابک مبتنی بر مدلسازي چابک      134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها 

منبع              صفحه  عنوان  شماره 

            21    چابکی و شکنندگی         12

  * [B7]         22    تشریح برخی از صفات کیفی        22

 [I7, I9 , I10, I11] *

 ,      38    تفاوت هاي معماري سازمانی چابک  با معماري سازمانی کلاسیک    32

            58    ویژگی در روش هاي مختلف        13

  [I18]           68    متدولوژي هاي چابک توسعه نرم افزار و مشخصات آنها        23

  [I18]           76    روشی براي تعیین میزان چابکی یک سازمان         33

            98    برخی از مشکلات متدولوژي  IEدر محیط هاي متلاطم و پرتغییر              14

            103  برخی از مشکلات متدولوژي  BSPدر محیط هاي متلاطم و پرتغییر          24

            107  برخی از مشکلات متدولوژي Case Method در محیط هاي متلاطم و پرتغییر      34

            109  برخی از مشکلات متدولوژي YSM در محیط هاي متلاطم و پرتغییر          44

            112  برخی از مشکلات متدولوژي IA در محیط هاي متلاطم و پرتغییر              54

            114  برخی از مشکلات متدولوژي RAD در محیط هاي متلاطم و پرتغییر          64

            117  برخی از مشکلات متدولوژي EAP در محیط هاي متلاطم و پرتغییر          74

            119  بررسی برخی از مشکلات متدولوژي هاي سنتی معماري سازمانی در محیط هاي متلاطم و پرتغییر           84

            140  انطباق چارچوب زکمن با اصول معماري سازمانی چابک               15

                                                

چکیده :  

           درحال حاضر معماري سازمانی یکی ازعوامل مهم و کلیدي درانجـام ماموریـت هـاي سـازمان هـامحسوب می شود. مدیران سازمان ها براي کاهش هزینه ها و خطرات متعدد و افزایش کارآیی ، سـودآوري، بهره وري و اثربخشی نیازمند تهیه و تدوین برنامه هاي جامع فناوري اطلاعات بارویکرد معماري سـازمانیمی باشند. معماري سازمانی درطی فرآیندي بنام "فرآیند تدوین معماري سازمانی" زیـر نظـر مـدیران ارشـدسازمان وبا مدیریت مستقیم مدیرفناوري اطلاعات سازمان شکل مـی گیـرد. هـدف معمـاري سـازمانی ایـناست که فناوري اطلاعات را از حالت یک ابزار خارج کرده وبه یکی از منابع سـازمان در کنـار سـایر منـابعسازمان تبدیل نماید. بطوري که در خدمت ماموریـت هـاي سـازمان باشـد . در حـال حاضرسـازمان هـايمختلف به ویژه سازمان هاي بزرگ براي اجراي فرآیند معماري سازمانی وبه خصوص برنامه ریزي معمـاريسازمانی دچارمشکلاتی هستند. فرآیند معماري ساز مانی بسیار لخت ، کند و فرسایشی می باشـد ودر نتیجـهموجب عدم اجراي صحیح یا توقف هاي زیاد ویا حتی شکست معماري سازمانی می شود .  

           هنگامی که در مساله اي آشفتگی و تلاطم وجود داشته باشد چابکی یکی از کلید هـاي حـل مـسالهمی باشد.  چابکی به توانایی براي ایجاد و پاسخگویی به تغییرات محـیط مـتلاطم تجـاري گفتـه مـی شـود.چابکی به مفهوم تندي ، سرعت ، سبکی و زیرکی می باشد و بـه خلاقیـت و ابتکـار و نـوآوري نیـاز دارد.

متدولوژي هاي چابک تطبیق پذیر هستند و خودشان را با تغییرات تطبیق می دهند.  مفهوم چابکی در علوموفنون مختلف نتایج برجسته اي را ایجاد نموده ودرحوزه معماري نرم افزار هم نتایج قابـل تـوجهی را ارائـهنموده است . 

 امید است دراین تحقیق بتوانم مصادیق چابکی دربرنامه ریزي معماري سازمانی و مـدل هـا و تجربـه هـايموفق را ارائه نمایم .   

 

 

 

 

 

کلمات کلیدي  : 

 • (Enterprise Architecture) معماري سازمانی
 • (Agile Enterprise Architecture) معماري سازمانی چابک
 • (Agility) چابکی
 • متدولوژي هاي چابک (Agile Methods)
 • (Agile Modeling) مدلسازي چابک
 • (Agile Project Management) مدیریت پروژه چابک
 • (Agile Documentation) مستند سازي چابک
 • (Agile Process) فرآیند چابک
 • (Adaptive Architecture) معماري تطبیق پذیر
 • (Agile Reference Model) مدل مرجع چابک (Agile Framework) چارچوب چابک
 • و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول  

 

معرفی موضوع   

 

 

 

 

 

 

 

11      مقدمه : 

در حال حاضر بکارگیري صحیح فناوري اطلاعـات و ارتباطـات بـه عنـوان یـک مـساله جدیـد درسازمان هاي بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو بیشتر سازمان ها براي رسـیدن بـه اهـداف خـودباید بتواننداز فناوري اطلاعات و ارتباطات درجهت تدقیق ، تسریع و تسهیل کارهاي خود ، بهترین اسـتفادهرا بنمایند. هر سازمان باید از طریق انجام معماري سازمانی ، نیازمندي هاي خود را شناخته وراه حـل هـا وراهکارهاي حل  مشکلات را کشف نماید. مشکل این است که فرآیند اجراي معماري سازمانی بـسیار کنـد، پرهزینه ، مشکل و فرسایشی می باشد در نتیجه یا اجراي معماري سازمانی بـه شکـست منجـر شـده و یـااینکه نتیجه لازم را نخواهد داشت .   

یکی از مهمترین دلایل کندي و فرسایشی بودن فرآیند معماري سازمانی تغییـرات مـداوم در حـوزهفناوري و یا ماموریت هاي یک سازمان است .  

یکی از نظریه ها ي مطرح شده در حوزه معماري سازمانی مفهوم چـابکی مـی باشـد. چـابکی بـهمعنی تطبیق پذیر بودن در مقابل تغییرات مداوم تجاري می باشد. فرآیند معمـاري سـازمانی بایـد در محـیطهاي متلاطم تجاري با کمترین هزینه و کمترین زمان و به شـکل بهینـه صـورت پـذیرد. فرآینـد  معمـاريسازمانی باید چابک بوده و در مقابل تغییرات مداوم تطبیق پذیرباشد . معماري سازمانی چابک یـک پـارادایمطراحی و مدلسازي براي معماري سازمانی می باشد .  

  

 

 

 

 

 

 

 

12      تعریف مساله : 

           درحال حاضر معماري سازمانی یکی ازعوامل مهم و کلیدي درانجـام ماموریـت هـاي سـازمان هـامحسوب می شود. مدیران سازمان ها براي کاهش هزینه ها و خطرات متعدد و افزایش کارآیی ، سـودآوري، بهره وري و اثربخشی نیازمند تهیه و تدوین برنامه هاي جامع فناوري اطلاعات بارویکرد معماري سـازمانیمی باشند. معماري سازمانی درطی فرآیندي بنام "فرآیند تدوین معماري سازمانی" زیـر نظـر مـدیران ارشـدسازمان وبا مدیریت مستقیم مدیرفناوري اطلاعات سازمان شکل مـی گیـرد. هـدف معمـاري سـازمانی ایـناست که فناوري اطلاعات را از حالت یک ابزار خارج کرده وبه یکی از منابع سـازمان در کنـار سـایر منـابعسازمان تبدیل نماید. بطوري که در خدمت ماموریت هاي سازمان باشـد . فرآینـد معمـاري سـازمانی ازسـهقسمت اصلی برنامه ریزي راهبردي فناوري اطلاعات ، برنامه ریـزي معمـاري سـازمانی و اجـراي معمـاريسازمانی تشکیل گردیده است . 

   در حال حاضرسازمان هاي مختلف به ویـژه سـازمان هـاي بـزرگ بـراي اجـراي فرآینـد معمـاريسازمانی وبه خصوص برنامه ریزي معماري سازمانی دچارمشکلاتی هستند. فرآیند معماري سـازمانی بـسیارلخت ، کند و فرسایشی و هزینه بر می باشد ودر نتیجه موجب عدم  اجراي صحیح ، لختی ویا حتی شکـستمی شود .   

یکی از مهمترین دلایل کندي و فرسایشی بودن فرآیند معماري سازمانی تغییرات مداوم ، گسترده وپیش بینی نشده (غیرقابل پیش بینی) در حوزه فناوري و یا ماموریت هاي یک سازمان است .  

در فرآیندهاي رایج معماري سازمانی مشکلات و تغییرات احتمـالی را پـیش بینـی کـرده وبـراي آنراهکارهاي مناسب را درنظرمی گیرند ، بدین ترتیب درهنگام وقوع تغییرات آنهـا را مـدیریت و کنتـرل مـینمایند .  

اما سوال اینجاست که آیا همه تغییرات فناوري و ماموریتی و غیره را مـی تـوان پـیش بینـی کـرد ؟

سازمان ها امروزي به دلیل گستردگی و پیچیدگی و همچنـین رقابـت هـاي گـسترده و مـشکلات متعـدد وهمچنین تغییرات و پیشرفت هاي مکرر فناوري دریک دریاي مواج و مـتلاطم حرکـت مـی کننـد لـذا همـهمشکلات و تغییرات احتمالی را نمی توان پیش بینـی کـرد ، لـذا درصـورت بـروز تغییـرات گـسترده و بـهخصوص پیش بینی نشده کلیه فرآیندهاي یک سازمان وبه ویـژه فرآینـد معمـاري سـازمانی دچارمـشکلاتعدیده اي می شوند. این مساله به  این دلیل است که بـراي مقابلـه بـا تغییـرات آنـی و پـیش بینـی نـشده 1 فناوري یا ماموریتی دربرنامه ریزي چاره اي اندیشیده نشده است .  

این مساله سبب می شود تا فرآیند معماري سازمانی درهنگام بروز تغییرات پیش بینـی نـشده دچـارمشکل و لختی شود چرا که انرژي زیادي صرف خواهد شد تا بـا شـرایط جدیـد خودمـان را تطبیـق داده ومشکلات ناشی از آن را حل نماییم .  

برخی مشکلاتی که درهنگام بروز تغییرات پیش بینـی نـشده در جریـان فرآینـد معمـاري سـازمانیموجب بروز لخت شدن اجراي فرآیند ویا حتی شکست آن می شوند عبارتند از : 

          سخت بودن تولید محصولات و فرآورده هاي معماري سازمانی  

          تولید حجم عظیمی از مستندات 

          وجود افراد تطبیق ناپذیر در تیم معماري سازمانی و درسازمان 

          اصراربیش از حد داشتن به مسائل تکنیکی به جاي همکاري و کارتیمی 

          استفاده از متدولوژي هاي نامناسب 

          عدم وجود ابتکار وخلاقیت درافراد و تبعیت محض از برنامه ها و رعایت حداکثر بوروکراسی 

          وجود فازها و چرخه هاي طولانی 

          برگزاري جلسات نامناسب کارشناسی و مدیریتی 

          و... 

همه مشکلات ارائه شده و سایرمشکلات زمانی دردسر آفرین هستند کـه درجریـان اجـراي فرآینـدمعماري سازمانی ، مشکلات پیش بینی نشده بـه صـورت مـداوم و گـسترده در زمینـه فنـاوري و مـامورتیصورت پذیرد .  

اگر هیچ تغییري صورت نگیرد که مشکلی نخواهیم نداشت. اگـرهم مـشکل باشـد بـا تغییـر اولیـهبرنامه ها می توان براي یکبار همه مشکلات راحل کرد .  اگـر تغییـرات قابـل پـیش بینـی باشـند مـی تـوانبابرنامه ریزي صحیح آنها را مدیریت کرد. دراین صورت چون تغییرات قابل پیش بینی و مدیریت هـستند ،مثلا اگر فقط مشکل این باشد که حجم مستندات زیاد است می توان ازروش هاي خاصـی تبعیـت نمـوده وآنها رابه عنوان استاندارد  درنظرگرفت و مستندات را به شکل کم و بهینه ایجـاد نمـود. ایـن همـان انعطـافپذیري2 معماري سازمانی است که یک صفت کیفی 3 مناسب بوده و معمـولا در فرآینـدهاي رایـج معمـاري

                                                 

1        Non Predicted

2        Flexibility

3        Quality Attribute

سازمانی رعایت می شوند. هرچه انعطاف پذیري بیشتر باشد فرآیند معمـاري سـازمانی در مقابـل تغییـراتپیش بینی شده مقاوم تر خواهد بود .  

اما سوال اینجاست که آیا همه تغییرات را بـا توجـه بـه تغییـرات مکـرر مـاموریتی و پیـشرفت هـافناوري و محیط متلاطم تجاري و اقتصادي و اجتماعی و سیاسی و... که برسازمان اثرگذارند می توان پـیشبینی کرد .؟؟!  بنابراین مشکل این است که درصورت بروز با مشکلات و تغییرات پیش بینی نـشده درفرآینـدمعماري سازمانی چگونه برخورد نماییم . بدین منظور مساله رابه این شکل تعریف می نماییم :  

 

 

 

  فرآیند رایج  معماري سازمانی هنگام مواجه شدن با تغییرات پیش بینی نشده ، بـسیار شـکنند ه مـی باشـد ،لذا اجراي آن به مخاطره افتاده وحتی ممکن است به شکست منجر شود. زمان و هزینه زیادي به هـدر مـی رود و

 

معماري سازمانی نتیجه و اثربخشی لازم راندارد. این بحران به دلیل وجود عـواملی  مثـل حجـم بـالاي مـستندات ،

 

سخت بودن مدلسازي ، سخت بودن تولید فرآورده ها ، وجود متدولوژي هاي نامناسب با چرخه هاي بلند ، وجـود  افراد غیرخلاق و فاقد همکاري جمعی و... دچار مشکلات پیچیده تري خواهد شـد. اگـر تغییـري نداشـته باشـیم

  مشکلی نخواهیم داشت!!! واگر تغییرات قابل پیش بینی باشند ، هرچه قدرهم که گسترده و زیاد باشند می تـوان بـا

برنامه ریزي مناسب و افزایش انعطاف پذیري معماري سازمانی آنها را مدیریت و کنتـرل نمـود و عوامـل نامناسـب

 

مثل حجم بالاي مستندات را با راهکارهاي خاص حل نمود . 

           اما آیا می توان همه تغییرات را پیش بینی نمود ؟؟ آیا می توان فرآینـد معمـاري سـازمانی را بـه گونـه اي  برنامه ریزي و اجرا نمود که درصورت برخورد با مشکلات و تغییرات پیش بینی نشده ، مقاوم و تطبیق پـذیر باشـد

؟ درصورت وجود ،  این فرآیند باید چه مشخصات و ویژگی هایی داشته باشد ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

13 اهداف تحقیق :  

انتخاب مدل ها ، ابزارها و راه حل هاي مناسب جهت چابکی و تطبیـق پـذیري در مقابـل تغییـراتیکی از نیازهاي هر پروژه اي است که به نوعی با سازمان در ارتباط است. درفرآیند معمـاري سـازمانی هـم  چابکی و تطبیق پذیري امري اجتناب ناپذیر می باشد. به طور کلی استفاده از روش ها ، تیم هـا  و ابزارهـايچابک در فرآیند معماري سازمانی مزایاي فراوانی دارند و اهداف این تحقیق می باشند. برخی از ایـن مزایـاعبارتند از :  

 • ارتباط آسان تر بین سهامداران :

 معمار ویا معماران بهتر می توانند نظرات و یا خروجی هاي معماري سازمانی را بـه سـایر ذینفعـانمعماري سازمانی در سازمان منتقل نمایند. اهمیت ایـن موضـوع زمـانی مـشخص مـی شـودکه برخـیذینفعان معماري سازمانی مثل مدیران سازمان درطول فرآیند معماري سازمانی تغییرنمایند .

 • انتقال ساده تر تجربیات :

با بکارگیري روش ها و ابزارها و مدل هاي چابک چون مسائل غیرضروري هم حذف می شـود درنتیجه انتقال آن به ذینفعان معماري سـاده تـر مـی باشـد. اهمیـت موضـوع زمـانی اسـت کـه تغییـراتماموریتی یا تکنولوژي در حال اثرگذاري برسازمان است . 

 • امکان مدیریت بهتر تغییرات :

با استفاده از روش ها ، ابزارها و مدل هاي چابک ، تغییرات را بهتـر مـی تـوانیم مـدیریت نمـاییم.

اهمیت این مساله زمانی مشخص می شود که دربرنامه ریزي معماري سازمانی و اجراي آن پـروژه هـايبسیاري تعریف گردیده و هرکدام به تخصص هاي متنوعی نیاز دارد و درنتیجه نیاز به مدیریت وبرنامـهریزي و بودجه ریزي پروژه ها وجود دارد. 

 • کاهش حجم مستندات کاغذي :

 یکی از بزرگترین مشکلات فرآیند معماري سـازمانی و بـه خـصوص فـاز برنامـه ریـزي معمـاريسازمانی تولید حجم انبوهی از مستندات کاغذي می باشد که این مساله موجب بـروز مـشکلات زیـاديمی باشد. یکی از مهمترین اهداف بکارگیري مدل ها ، روش ها و ابزارهاي چابک کم کردن اسـتفاده ازکاغذ و مدیریت آنها می باشد. اهمیت این مساله زمانی می باشد که به دلیل تغییرات مکرر مـاموریتی و فناوري مجبور باشیم تا خروجی ها را اصلاح و دوباره تولید کنیم و یا اینکه گـزارش هـاي جدیـدي راتهیه نماییم . 

 • کاهش هزینه ها و زمان اجرا و افزایش کیفیت :

 اصولا مدیریت سازمان ها و پروژه ها به دنبال این هستند تـا هزینـه هـاي پـروژه و زمـان اجـرا راکاهش داده و کیفیت و اثربخشی را بالا ببرند. یکی از اهداف استفاده از مدل ها و ابزارها و روش هـايچابک هم کاهش هزینه و افزایش اثربخشی در سازمان می باشد. اهمیت کار زمانی روشن می شود کـهبه هنگام تغییرات مداوم و متعدد مامورتی و یا تکنولوژي هزینه هاي زیادي بر سازمان تحمیل می شـود

  .

خرید آنلاین


سایر محصولات

75 دانلود تحقيق: بررسي معماري سازماني چابک و مشخصات و متدولوژي هاي چابک معماري سازماني


         فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    304  فهرست مطالب   فهرست شکل ها

ادامه مطلب  
80 دانلود تحقيق: بررسي تعاملی متدولوژيRUP با معماري سرویس گرا


        فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    125  چکیده  RUP یک متدولوژي شیءگرا محسوب می شود که توانسته مقبولیت

ادامه مطلب  
64 بررسي متدولوژيها و مدلهاي دید معماري مبتنی بر معماري سرویس گرا و راهکارهاي بهبود متدولوژيهاي مبتنی بر معماري سرویسگرا


         فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:   112   فهرست م

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی مدیریت پروژه متدولوژي هاي مدیریت پروژه


دانلود جدیدترین طرح توجیهی مدیریت پروژه متدولوژي هاي مدیریت پروژه      این طرح توجیهی در زمینه مدیریت پروژه متدولوژي هاي مدیریت پروژه، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییراتتوسط کارشناس

ادامه مطلب  
6 - دانلود تحقيق: بررسي سبكها و الگوهاي معماري نرم افزار و اصول طراحی معماري نرم افزار مبتنی بر سبك و توسعه مبتنی بر مولفه


        فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:  255    فهرست مطالبفص

ادامه مطلب  
68 دانلود تحقيق: بررسي نقش حافظه سازماني در بهبود عملكرد سازمان و بررسي مفاهیم معماري سازماني و هستان شناسی


        فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    196  فهرست مطالب  فصل۱

ادامه مطلب  
پروژه متدولوژي چابک


با خرید از سایت یک کد تخفیف برای خریدهاي دیگر خود از سایت ما دریافت کنیدکد تخفیف بلافاصله بعد از خرید برای شما ارسال می گردد قسمتی از متن تعداد صفحات : 78 صفحه فرمت فایل : word فهرست مطالب    عنوان        چكید

ادامه مطلب  
192 بررسي انواع متدولوژي مهندسی مجدد و تاریخچه و کاربرد آن 74 صفحه فایل ورد word


         فهرست مطالبعنوان    صفحهفصل 1  مقدمه و کلیاتی درباره مهندسی مجدد      411   &n

ادامه مطلب  
192- پروژه آماده: بررسي انواع متدولوژي مهندسی مجدد و تاریخچه و کاربرد آن - 74 صفحه فایل ورد (word)


         فهرست مطالبعنوان    صفحهفصل 1-            مقدمه و کلیات

ادامه مطلب  
مقاله فرهنگ سازماني


فرهنگ سازماني فهرست مطالبمقدمه 1اهمیت و ضرورت تحقيق 4مبانی نظری تحقيق 6مفهوم شناسی فرهنگ و فرهنگ‌سازماني 6شیوه فراگیری فرهنگ 11رویکردهاي فرهنگ‌سازماني 12معیارهاي ارزیابی طبقه‌بندی‌هاي فرهنگ‌سازماني 14گونه شناسی فرهنگ‌سازماني

ادامه مطلب  
logo-samandehi